377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Přezkoušení vodoměru

Máte-li pochybnosti o správném fungování Vašeho vodoměru, je možné tento vodoměr poslat do akreditované laboratoře na jeho přezkoušení.

Zažádat o přezkoušení vodoměru je možné na emailovéí adrese: zakaznickecentrum@kav-plzenec.cz

Pokud se při přezkoušení neprokáže závada na vodoměru, náklady spjaté s tímto ověřením hradí žadatel. V opačném případě je provozovatel povinnen vodoměr vyměnit.

Podání žádosti o úřední přezkoušení  vodoměru  nezbavuje  odběratele  povinnosti zaplatit  ve stanovené

lhůtě  úplatu  za  vodné a stočné..