377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Čistírny odpadních vod

Zpracování odpadních vod

Činností člověka v průmyslu nebo domáctnosti vzniká odpadní voda, která se před vrácením do přírodního prostředí musí vyčistit. Místem, kde se tento proces, či spíše soubor procesů, odehrává, se nazývá čistírna odpadních vod. Má hlavní zásluhu na tom, že naše řeky nepřipomínají některé fotografie ze zemí zejména jihovýchodní Asie. Podle druhu znečištění a jeho množství existují čistírny individuálně přizpůsobené dané lokalitě. Nejčastějším typem využívaným na území ČR je mechanicko-biologická čistírna. 

Stupně procesu čištění

  • Prvním stupněm je čištění mechanické. Na česlech dochází k zádrži hrubých nečistot, které spolu s odpadní vodou přitekly až na vstup čistírny. Zde občas obsluhy jednotlivých čistíren naleznou i produkty civilizace, které do kanalizace rozhodně nepatří (např. různé hygienické pomůcky atd.). Takto hrubě přefiltrované odpadní vody putují obvykle přes pískový filtr k druhému stupni čistění do aktivační nádrže
     
  • Po mechanickém čištění, kde byly odstraněny nerozpustné látky a objekty (včetně např. tuků) se v usazovacích nádržích postupně tvoří aktivovaný kal. Tato doslova živá směs látek organického původu vzniklých činností člověka na jedné straně spojená s mikroorganismy do plovoucí suspenze na straně druhé vytváří nosnou sílu čistícího procesu. Zde dochází doslova ke strávení většiny organického materiálu za pomoci tvorů viditelných leda pod mikroskopem. 
     
  • Třetím dodatečným stupněm je již proces spíše chemický. Po oddělení aktivovaného kalu, který se vrací zpět do systému, je někdy nutné snížit množství některých látek (hlavně amonných iontů a sloučenin fosforu). 

Vedlejší produkty procesu

Nejčastějším zbytkovým produktem je přebytečný kal. Ten je dále zpracováván, buď průmyslově ve formě alternativních paliv, nebo zemědělsky pro vývoz na pole. Některé kaly z čistíren průmyslových vod musejí být pro svůj vyšší obsah polutantů (těžkým kovů, chlorovaných látek) odvezeny na skládku. Existují i čistírny, které umí biologické procesy využít jako zdroj bioplynu

Kontrola kvality

Stejně jako vyrobená voda pitná je i přečištěná voda na odtoku z čistíren pod dohledem. Příslušný vodoprávní úřad v povolení o vypouštění definoval četnost i rozsah sledovaných parametrů na odtoku. Pravidelně jsou naše čistírny pod dohledem i jednotlivých správců toků, do kterých ústí přečištěné vody.