377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Nové připojení k vodovodu a kanalizaci

Zákaznický servis
3 years ago

Vodovodní přípojkou se rozumí samostatná stavba, kterou tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s uzávěrem je součástí vodoměru. 

Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. Vodovodní přípojku pořizuje na vlastní náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Vlastník vodovodu je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít k znečištění vody ve vodovodním řadu, např.  při využívání vlastního zdroje vody společně s vodou z vodovodního řadu řádně oddělit rozvody vody z těchto zdrojů. 

JAK ZŘÍDIT VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“.

JAK POSTUPOVAT

Pokud neznáte polohu sítí, využijte VYJADŘOVACÍ PORTÁL, který vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky. 

Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s technikem pro vyjadřovací činnost na telefonním čísle 728 933 108. Ten vám následně připraví zakreslení provozovaných sítí v zájmovém území stavby a vyjádření k investičnímu záměru, například ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný domek. K žádosti přiložte katastrální mapu se zakresleným zájmovým územím.

Pokud je vám známa trasa sítí, využijte elektronické podání žádosti, případně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci). Pokud je projekt zpracován v souladu s "našimi požadavky", platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní, případně kanalizační, přípojky.

Pro výstavbu vodovodní případně kanalizační přípojky je potřeba vyplnit Žádost o zřízení vodovodní a kanalizační  přípojky , Objednávka, popř.Čestné prohlášení DPH

(obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ K VYTVOŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Po vydání vyjádření je zapotřebí sjednat si Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť a sjednává se před realizací napojení. Sepsání smlouvy si můžete sjednat v zákaznickém oddělení naší společnosti.

Pro rychlejší vyřízení smluvního vztahu doporučujeme elektronické předání podkladů pro uzavření smlouvy, využijte pro zadání požadavku na novou smlouvu tento formulář

K VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SE OBRAŤTE NA NAŠE PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ