377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Úpravny vody

Zdroje vody

Přírodní zdroje vody rozdělujeme dle povahy na dvě kategorie - podzemní a povrchové. Povrchovými zdroji jsou přírodní rezerováry typu řek, nádrží, nebo člověkem vybudované přehrady. Mezi podzemní zdroje řadíme studny a vrty. V závislosti na počtu odběratelů, dostupnosti infrastruktury či jen lokálních podmínkách se o vhodnosti jednotlivých variant rozhoduje vždy individuálně. Podle povahy zdroje a jeho kvality je nutné čerpanou vodu před vstupem do vodovodního řadu upravit. Místo, kde se ze surové vody stává voda vyrobená, nebo také voda upravená, se nazývá úpravna vody

Protože kvalitu hlubinného podzemního zdroje nelze predikovat (nejčastější varianta zdroje v naší správě), je vždy nutné po navrtání provést zkušební rozbory kvality, které určí následná technologická opatření. Čím více je zapotřebí těchto technologických zásahů, tím více v důsledku stoupá i cena výroby vody, tj. vodného. 

Technologie úpravy

Možnosti znečištění zdroje jsou různé, a podle jeho charakteru je možné zavést např. následující opatření: 

  • kaogaluce (vločkování) látek s následnou filtrací na pískových filtrech
  • degradace látek hlavně organického původu pomocí aktivního kyslíku (ozónu) s následným filtrováním rozkladných produktů aktivním uhlím
  • snížení obsahu rozpuštěných kovů typu železa, manganu, vápníku a hořčíku nebo snížení obsahu radioizotopů radonu či radia
  • zajištění mikrobiální čistoty vyrobené vody a opatření vedoucí k udržení tohoto stavu až ke kohoutku spotřebitele

Kvalita a kontrola

Poté, co se ze surové vody, stane voda vyrobená, která je mimo zásobování spotřebitelů používána i na samotnou údržbu technologie v prostorách úpravny (např. promívání filtrů), je následně uchovávána v zásobnících a dále rozváděna potrubím k Vám, našim zákazníkům. V ten moment již dosáhla třetího stupně "názvosloví", nyní je už považována za vodu pitnou, určenou pro zásobování obyvatel. Kvalita pitné vody je určena vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů, kterou je předepsán rozsah i četnost kontrol. Výsledky jsou pravidelně posílány do národního registru pitných vod, kde jsou přístupné jednotlivým hygienickým stanicím.