Tisk
PDF
Jak mám postupovat při realizaci vodovodní nebo kanalizační přípojky?

 

1. Ověření možnosti připojení na síť
Žadatel o vodovodní, resp. kanalizační přípojku se obrátí na projekční oddělení společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (dále  jen KaV), kde obdrží zákres části vodovodní (kanalizační) sítě a určení místa možného napojení.
 
 
2. Projektová dokumentace
Žadatel si nechá vypracovat projekt na přípojku buď přímo od naší společnosti nebo od jiné oprávněné projekční organizace. Kompletní projektovou dokumentaci (včetně všech zakreslených podzemních vedení) předloží žadatel k vyjádření provoznímu oddělení KaVu.
 
 
3. Územní souhlas
Žadatel předloží projektovou dokumentaci včetně vyjádření KaVu příslušnému stavebnímu odboru se žádostí o vydání územního souhlasu.
 
 
4. Předložení dohody o zřízení
Po vydání územního souhlasu předloží žadatel Dohodu o zřízení vodovodní-kanalizační přípojky (níže Ke stažení), která bude řádně vyplněná a potvrzená Městským (Obecním) úřadem.  Řádně vyplněnou dohodu doručí žadatel do sídla společnosti.
 
 
5. Vyřízení smluvního vztahu s provozovatelem
Po vyřízení všech výše uvedených náležitostí k realizaci přípojky se žadatel obrátí na Zákaznické centrum v sídle společnosti, kde vyplní Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Smlouvu je možné také stáhnout a vyplnit (níže ke stažení). Takto řádně vyplněnou smlouvu poté žadatel zašle společně s dohodou o zřízení přípojky do sídla společnosti provozovatele.
 
 
6. Realizace přípojky
Po vydání územního souhlasu a jeho nabytí právní moci a po podání všech předepsaných formulářů do sídla společnosti, provede žadatel na tomto místě objednávku na realizaci přípojky. Stavbu vodovodní přípojky provádí pouze KaV Starý Plzenec, kanalizační přípojku může provádět i jiná stavební společnost, která má příslušnou autorizaci. V případě, že stavbu provádí jiná firma, je nutné informovat KaV Starý Plzenec, který provede kontrolu kanalizační přípojky před zásypem a provede její zaměření.
Před zahájením výkopových prací si nechá stavebník (pokud si zajišťuje výkop sám) nebo provádějící firma vytyčit stávající podzemní vedení inženýrských sítí jednotlivými správci. Zároveň je nutné požádat o zvláštní užívání komunikace SÚS nebo ředitelství silnic a dálnic a následně odbor dopravy příslušného městského úřadu.
Po dokončení výkopových prací na přípojce, před zásypem výkopu, je stavebník povinen pozvat správce sítí na kontrolu příslušných inženýrských sítí.
 
 
 7. Závěrečná kontrolní prohlídka 
Po dokončení stavby požádá stavebník příslušný stavební úřad a provozovatele o závěrečnou kontrolní prohlídku.
 

K závěrečné kontrolní prohlídce je třeba doložit:

 - doklad o zkoušce nepropustnosti kanalizační přípojky eventuelně doklad o tlakové zkoušce vodovodní přípojky,
 - projektovou dokumentaci dle skutečného provedení,
 - doklad o převzetí podzemních vedení příslušnými správci sítí,
 - doklad o zkoušce hutnění,
 - doklad SÚS nebo ředitelství silnic a dálnic o převzetí povrchu komunikace.
 
Smlouvy a tiskopisy jsou k dispozici ve složce Dokumenty ke stažení