Tisk
PDF
Pitná voda

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. zajišťuje čerpání, úpravu a rozvod pitné vody ve 25 obcích bývalého okresu Plzeň-jih.

Výchozí základnou pro politiku akciové společnosti jsou následující kritéria:

- spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody všem jejím zákazníkům
- neustálé zvyšování kvality prací a služeb při realizaci dalších vodohospodářských investic a to využíváním nejmodernější techniky, nejnovějších materiálů i odborných znalostí příslušných pracovníků.

Vodohospodářská infrastruktura na provozovaném území obsahuje celkem 25 úpraven vody, 142 km vodovodní sítě a 3466 vodovodních přípojek. Kromě jedné lokality je obyvatelům i podnikům dodávána jakostní podzemní voda. Nevýhodou oproti vodě povrchové je větší spotřeba el. energie neboť voda se čerpá z vrtů hlubokých několik desítek metrů. Zdražování el. energie se pak nepříznivě promítá do ceny vodného.

Odpadní voda

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. provozuje celkem 19 čistíren odpadních vod s převážně mechanicko-biologickou technologií čištění odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody, které jsou vypouštěny zpět do vodních toků, odpovídají limitům stanoveným rozhodnutími vodoprávních úřadů. Délka kanalizační sítě 122 km, počet kanalizačních přípojek aktuálně 3682 kusů a množství vyčištěných odpadních vod činilo 761 000 m3 / rok. V místech kde není dosud vybudována kanalizace zajišťuje naše společnost likvidaci odpadních vod z bezodtokových akumulačních jímek a septiků.

Ekologická voda

V několika lokalitách vybudovala naše společnost stojany na tzv. "ekologickou vodu". Tyto stojany jsou zdrojem kvalitní a levné pitné vody, která splňuje požadavky i na vodu kojeneckou. Přitom tato voda obsahuje i důležité prvky nezbytné pro zdravý vývoj a stavbu lidského těla, není upravována žádnými chemickými prostředky a hygienické parametry jsou zajišťovány technologií založenou na ultrafialovém záření.

Srážkové vody

Pokud jsou srážkové vody odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu, podléhají obecně zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je platné v příslušné lokalitě. Zpoplatnění se týka podnikatelských subjektů a řídí se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb (ve znění pozdějších předpisů).
  • Množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace se vypočte podle 30-ti letého srážkového normálu (údaj poskytuje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň) a podle velikosti ploch nemovistostí (pozemků) používaných k podnikání.
Naše společnost účtuje roční průměrné srážky pro 4 lokality v okrese Plzeň-jih, Plzeň-město a to: Nepomuk , Kasejovice, Příchovice a Sedlec
 
Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

U nemovitosti právnických osob je vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace tak, že množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Více informací ke konrétním objektům v provozovaných obcích Vám sdělí v Zákaznickém centru pí. Blanka Malá